VERANTWOORDING

 

 

Op de dag van onze zilveren bruiloft, bij het zien van alle gasten, kwam bij mij de gedachte op de historie van onze familie te onderzoeken en voor het nageslacht op schrift te stellen. Op deze dag in september 1989 was een groot deel van de familie bijeen en onwillekeurig gingen mijn gedachten terug in de tijd. Namen, gezichten en vage herinneringen kwamen in mij op terwijl ik gelijkertijd begon te beseffen hoe weinig er bekent was over onze familiegeschiedenis. Ik realiseerde mij plotseling dat van de generatie waartoe mijn ouders behoren alleen mijn moeder nog in leven was. Volgens moeder had mijn overleden vader ongeveer zeventien broers en zusters waarvan er enkele reeds kort na hun geboorte overleden waren. Alle andere zijn ook al lang voor mijn vader overleden en die heb ik op enkele na niet gekend. Wat mij wel zeer duidelijk voor de geest staat is de herinnering aan mijn grootvader Franciscus Dionisius Embregts, een kleine oude man die leunend op een bamboe wandelstok bij ons op bezoek kwam. Dat moet zijn geweest in 1943 of begin 1944 want hij is in 1944 te Loon op Zand overleden. Johannes Cornelius de oudste broer van vader is geboren in 1886 en was 22 jaar ouder dan mijn vader, de jongste, die in 1908 is geboren. Omdat mijn vader in 1912 op vierjarige leeftijd halfwees werd en daardoor zijn jeugd doorbracht in het weeshuis, is het contact met het grootste deel van de familie zo goed als verloren gegaan. De contacten met de familie van moeders kant waren meer frequent al zijn haar ouders reeds in 1959 overleden tijdens de uitoefening van mijn militaire dienstplicht, moeder en twee van haar zusters zijn anno 2004 nog wel  in leven.

 

Ik realiseerde mij dat deze generatie binnen niet al te lange tijd helemaal zal zijn uitgestorven en ik voor het verzamelen van directe informatie niet te lang moest wachten.

Zo begon ik omstreeks 1990 met het verzamelen van mijn eerste genealogische gegevens met als achtergrond de televisieserie uit 1988 "van stamboom tot familiegeschiedenis" van de Stichting Teleac.

De verspreiding van de naam Embregts of Embrechts is in Nederland niet groot en beperkt zich hoofdzakelijk tot de regio's Tilburg en Breda/Roosendaal. In Breda wonen ondermeer de nakomelingen van Adrianus Josephus Embregts, een broer van vader, die zich aldaar omstreeks 1933 vanuit Tilburg had gevestigd. Of de andere naamgenoten uit de regio Breda/Roosendaal tot de dezelfde familie horen is op dit moment niet duidelijk. Een aantal van hen komt echter net als wij ook uit het land der Belgen en wel uit Meerle en omgeving. De Tilburgse tak is ontstaan toen mijn oud-ouder Wouterus Embrechts in 1788 te Tilburg trouwde met Helena de Greeff. Wouterus Embrechts was de natuurlijke zoon van Wouterus Embrechts en Johanna Maria van den Bergh. Deze Wouterus Embrechts was afkomstig van Arendonk en Johanna Maria van den Bergh van Hooge Mierde. Mogelijk dat deze Wouterus via Antwerpen relatie had met de Embregtsen uit Meerle, al is deze veronderstelling niet op feiten gebaseerd.

Navraag bij het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage bevestigd dat de familie in Nederland niet groot is. Op 20 maart 1990 waren er slechts 135 persoonskaarten in haar archieven aanwezig, wat wil zeggen dat er in het hele land sinds 1939 slechts 135 personen met de naam Embregts overleden zijn. Om een voorbeeld te noemen, van de familienaam van Veen, de meisjesnaam van mijn grootmoeder van moeders kant zijn dat er 4500. Het geslacht Embregts is dus in Nederland inderdaad niet erg groot.

 

Waar komt de naam Embregts/Embrechts vandaan en wat is haar betekenis? Elke genealoog wil graag weten wat zijn geslachtsnaam betekend en waar die vandaan komt. Hier in het kort, de naam Embregts/Embrechts is een patroniem, een tweede naamvalsvorm, van de voornaam van de vader, in ons geval dus van de voornaam Embrecht. De toegevoegde "s" betekend soon/zoon ofwel Embrechtssoon, de zoon van Embrecht. De Belgische tak met de naam Embrechts voert deze familienaam al vanaf het jaar 1625 wat voor een familienaam lang mag worden genoemd. In het hoofdstuk "What's in a name" wordt hier dieper op ingegaan.

 

Vijftien jaar na aanvang van mijn onderzoek heb ik deze website gemaakt met als doel tot een zekere afronding van mijn onderzoek in Nederland te komen en andere genealogen mogelijk dienstbaar te zijn met de opgenomen informatie. De gegevens die in deze website zijn genoemd zijn alle door archiefonderzoek vastgesteld en onderbouwd. Waar in deze informatie is vermeld "In onderzoek" beschik ik zelf niet over deze informatie ofwel is deze nog niet in de archieven voorhanden.

 

Het belangrijkste doel van deze website is evenwel om mijn stamgenoten kennis te laten nemen van onze familiegeschiedenis maar ook om nadere en aanvullende informatie te vergaren. Mochten er onder U, bezoekers van deze site, personen zijn die over relevante familiegegevens, of andere aanvullende informatie beschikken dan verzoek ik deze vriendelijk met mij contact op te nemen bij voorkeur door te mailen.

 

Gekoppeld aan mijn E-mailadres is een invulformulier opgenomen die als handleiding kan worden gebruikt bij het mailen van informatie. Geef in het vakje algemeen eventueel Uw adresgegevens, e-mail, telefoonnummer en verdere informatie aan.